Producenci
Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady świadczenia przez firmę Neneko Ewa Wojdak Łukasz Grobelny Spółka Cywilna, NIP: 7322171975, REGON: 101620894zwanego dalej „Sprzedawcą”, usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.neneko.pl, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem http://neneko.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym http://www.neneko.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Sklep zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

DEFINICJE

Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.neneko.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

2) Sprzedawca – spółka cywilna działająca pod nazwą Neneko Ewa Wojdak Łukasz Grobelny Spółka Cywilna, z siedzibą ul. Żytnia 29, 05-800 Pruszków, NIP: 7322171975, REGON: 101620894

3) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

4) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

5) Umowa sprzedaży - umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym głównie artykuły dziecięce oraz zabawki,

7) Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.

 

§ 3

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu wymaga,:

 • przeglądarki internetowej,
 • posiadania adresu poczty elektronicznej,
 • rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
 • włączonej obsługi „cookies”.

 

 

§ 4

Zamówienia

Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji w następujący sposób:

1) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej Sklepu,

3) telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, podane na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt”.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba.

Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania do Kupującego przez Sprzedającego maila z  potwierdzeniem Zamówienia Kupującego.

§ 5

Rejestracja

Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

1) Imię,

2) Nazwisko,

3) Adres,

4) Kod pocztowy,

5) Miejscowość,

6) Adres E-mail,

7) Nr telefonu,

8) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

9) Dane do wysyłki (jeśli są inne niż dane powyżej)

Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail. Aby aktywować konto należy kliknąć w link „aktywacja konta” zawarty w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 6

Płatności

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki.

Klient ma do wyboru formy płatności określone w koszyku widoczne po dodaniu Towaru do koszyka.

Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są również w koszyku po dodaniu Towaru do koszyka.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera,

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

przedpłata – przelew na konto bankowe,

przedpłata – elektronicznym przelewem za pośrednictwem systemu przelewów online

Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych. O fakcie zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy i tym samym zmianie cennika dostaw w Sklepie Klienci zostaną poinformowani przynajmniej na 14 dni naprzód przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

§ 7

Wysyłka i dostawa Towaru

Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców usług kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.

W przypadku płatności za pomocą przelewu online, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt. 4 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

W przypadku płatności o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 3 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Termin realizacji zamówienia widnieje każdorazowo na karcie Towaru. W przypadku zamawiania kilku towarów o różnych czasach realizacji zmówienia, Sprzedający wysyła skompletowane zamówienie w terminie najdłuższego terminu realizacji zamówienia, chyba że Sprzedawca poczyni z Zamawiającym osobne ustalenia co do wysyłki (np. podzielenie zamówienia na osobne wysyłki).

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).

§ 8

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Konsumentowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu Umowy sprzedaży lub składaniu Zamówienia, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.

W przypadkach nieobjętych ust. 3 domniemywa się, że Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9

Gwarancja

Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na niektóre Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.

W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie czternastu dni od dnia wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres: Neneko sc. ul. Warszawska 75a, 05-300 Stojadła, Mińsk Mazowiecki. Zwrócony Towar powinien być w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w tym powinien być kompletny. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Towaru, Sprzedawca sprawdzi jego stan.

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia sprawdzenia Towaru Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę zapłaconą za towar a także koszt jego wysłania, ale tylko według najtańszej oferowanej przez siebie opcji dostawy danego produktu. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadku:

1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

2) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 11

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

§ 12

Blokada Konta

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik zarejestrowany: 

 1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 2. uporczywie narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu pomimo uprzedniego, doręczonego wezwania do zaprzestania takich działań,
 3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§ 13

Polityka Prywatności

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych i RODO, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu mający kontakt z danymi, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest: Neneko Ewa Wojdak Łukasz Grobelny Spółka Cywilna; ul. Żytnia 29, 05-800 Pruszków. Nr rejestracji w GIODO: 15751/2013 - sklep, oraz 15756/2013 - newsletter.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać do Ciebie zamówienie oraz umożliwić nam kontakt z Tobą
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – Jest potrzebny firmie kurierskiej do poinformowania Cię o terminie dostarczenia paczki, oraz ewentualnie kurierowi do kontaktu z Tobą w przypadku trudności z dostarczeniem paczki. My również czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
 • Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych z zamówieniem, reklamacją czy zwrotem. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy od czasu do czasu wysyłać do Ciebie informację handlową.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub korzystanie z trybu „incognito”.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta.
 • Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Ci w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Twoje dane przekazywane są jedynie firmom kurierskim, magazynom lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki, oraz jeśli korzystasz z przelewu online firmie obsługującej ten sposób płatności. Jeśli zapisałeś się do newslettera, Twoje dane przekazywane są do firmy koordynującej jego wysyłkę. Jeśli jako dowód zakupu otrzymasz fakturę Twoje dane przekazywane są do firmy księgowej.

Nie przechowujemy żadnych danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego www.neneko.pl, prześlij e-mail pod adres sklep@neneko.pl lub listem poleconym na adres: Neneko sc, ul. Cyrusowa 19, 95-070 Rąbień AB. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego. W takim przypadku poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Jeśli nie usuniesz ich wcześniej, Twoje dane osobowe związane z realizacją zamówienia będą przechowywane maksymalnie 9 lat od Twojego ostatniego zamówienia. W przypadku zapisu na newsletter okres ten wynosi maksymalnie 9 lat od Twojej ostatniej aktywności związanej z newsletterem.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy i przedmiot prawa autorskiego, przez co podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2018 roku.

 

 

Załączniki do Regulaminu:

 

Formularz zwrotu towaru.

Formularz reklamacyjny.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data:

 NABYWCA:

Imie i nazwisko:……………………………………

Adres:………………………………………………

Email:………………………………………………

Numer zamówienia:……………………………….

(lub nazwa uzytkownika z allegro)

 

Nazwa zwracanego produktu:……………………………………………………………

Data zakupu:………………………..

Oświadczam, ze rezygnuje z zakupionego towaru w firmie Neneko Ewa Wojdak Łukasz Grobelny Spółka Cywilna

i proszę o zwrot pieniędzy na konto:

.....................................................................................

.....................................................................................

(w przypadku braku konta, proszę podać adres, pod który pieniądze maja zostać wysłane przekazem)

 

Towar odsyłam nieuszkodzony, nieużywany wraz z paragonem/ bez paragonu*.

 

 

Podpis

…………………………………………………..

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Data: ………………….

Dane reklamującego:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………

Tel. komórkowy:…………………………………………………………………………  

Adres email:………………………………………………………………………………

Dane Zakupionego przedmiotu:

Nr. Aukcji/nick allegro: …………………………………………………………………

Nr. Zamówienia:…………………………………………………………………………

Nr. Paragonu/FV (z datą wystawienia): ………………………………………………

 

Zgłoszenie reklamacyjne:

Dokładny opis zgłoszenia reklamacyjnego: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podpis reklamującego: ..…………………………………

 

 

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej poprawnego zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Inpost Paczkomaty 24/7) już od 350,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl