0

Regulamin konkursu - Hamak dla całej rodziny

REGULAMIN KONKURSU

„Hamak dla całej rodziny"

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 

1.         Organizatorem Konkursu "Hamak dla całej rodziny” (zwanego dalej „Konkursem") jest firma Neneko s.c. (zwana dalej „Organizatorem"),

2.         Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.         Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w Konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami Konkursu reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

4.         Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na portalu Facebook i Instagram w konkursowym poście na stronie Organizatora. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09. lipca 2018 roku i kończy 15. lipca 2018 roku o godzinie 23:59.

5.         Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

6.         Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego powziął podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją") składająca się z osób wskazanych przez  Organizatora.

8.         W razie wszelkich wątpliwości i sporów dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja i posiada decydujący głos w tych sprawach.

9.         Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram. Facebook i Instagram są znakami towarowym zastrzeżonym.

10.       Facebook Inc. oraz właściiciel serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.  Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

11.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wykonaniem warunków konkursu z przyczyn niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.

12.       Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc lub Instagram. Informacje jak i dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z  2002. r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz do celów reklamowych i marketingowych, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnicy Konkursu mają  prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

13.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do Wpisu, zdjęcia  konkursowego lub strony Neneko będące wynikiem działań Facebooka, Instagrama, lub braku dostępu do Internetu.

 

 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

 

1 .        Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z  niniejszym Regulaminem. Poprzez spełnienie warunków wpisu konkursowego znajdującego się pod adresem: https://neneko.pl/regulamin-konkursu-hamak-dla-calej-rodziny-r117 uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

2.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3.         Warunkiem odbioru nagrody głównej jest ukończone 18 lat, lub zgłoszenie się po jej odbiór wraz z prawnym opiekunem.

 

 

§3 Zasady uczestnictwa

 

            Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

1.         Polubienie strony Neneko, dostępnej pod adresem internetowym https://www.facebook.com/nenekosklep (w trakcie trwania konkursu lub przed jego rozpoczęciem), oraz dodaniu w komentarzu pod wpisem konkursowym oryginalnego, ciekawego wpisu odpowiadającego na pytanie: Jak wyglądają Twoje wymarzone rodzinne wakacje? Wpis może być w formie pisemnej jak i w formie graficznej oraz multimedialnej. Jeden użytkownik może złożyć jedynie jedno zgłoszenie w przypadku większej ilości zgłoszeń wysłanych przez jednego Uczestnika brany pod uwagę będzie jedynie pierwszy wpis.

2.         Organizator jako warunek konieczny ustanawia, iż Profil Uczestnika Konkursu biorącego udział w konkursie musi być prawdziwy oraz dane na profilu uczestnika konkursu (imię, nazwisko) muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

3.         Wyrażenie przez Uczestnika woli na zawarcie z Organizatorem umowy na przekazanie całości majątkowych prawa autorskich do wpisu (zdjęcia) na zasadzie pierwszeństwa.

4.         Dozwolone jest korzystanie z następujących przeglądarek (minimalna wersja): Internet Explorer 7.0, Firefox 3.5, Google Chrome 10, Safari 4.0, Opera 10, również w wersji  moblinej. Do prawidłowego działania wpisu konkursowego konieczna jest włączona obsługa cookie, javascript.

5.         Dozwolone jest udostępnianie informacji o konkursie na tablicy uczestnika, rozsyłanie informacji o konkursie znajomym uczestnika oraz zachęcanie do wzięcia w nim udziału, lub polubienia komentarza uczestnika.

           

§4 Zasady i przebieg konkursu

 

 

1.         Polubienie strony Neneko, dostępnej pod adresem internetowym  https://www.facebook.com/nenekosklep , oraz dodaniu w komentarzu pod wpisem konkursowym oryginalnego, ciekawego wpisu odpowiadającego na pytanie Jak wyglądają Twoje wymarzone rodzinne wakacje? Wpis może być w formie pisemnej jak i w formie graficznej oraz multimedialnej. Jeden użytkownik może złożyć jedynie jedno zgłoszenie w przypadku większej ilości zgłoszeń wysłanych przez jednego Uczestnika brany pod uwagę będzie jedynie pierwszy wpis. Organizator nie zastrzega  konieczności udostępnienia wpisu poprzez Uczestnika.

2.         Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16. lipca 2018 na stronie Organizatora na portalu Facebook.

3.         Wpis konkursowy nie będzie brany pod uwagę jeśli nie będzie zgodny z Regulaminem, Będzie obraźliwy dla osób trzecich, będzie przedstawiał treści wulgarne, opisujące przemoc, pornografię, elementy niezgodne z prawem, i inne    elementy uznane za powszechnie niedozwolone.

4.         Organizator nie zastrzega obowiązku udostępnienia publicznego wpisu konkursowego, jednakże jeśli nie jest to problemem dla Uczestnika Organizator zwraca się z prośbą o jego udostępnienie.

5.         Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie poprzez obrady Jury wyznaczonego przez Organizatora.

6.         Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 

 

§ 5 Kryteria oceny

 

1 .        Jury oceniając wpisy będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a)         zgodność z tematem konkursu

b)        wykonanie wszystkich przedstawionych warunków konkursu

c)         inwencję twórczą uczestnika

2.         Pod ocenę zostaną wzięte wszystkie wpisy spełniające warunki zawarte w Regulaminie.

 

§ 6 Prawa autorskie

 

 

1.         Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne autorskie prawa majątkowe do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu za pośrednictwem komentarza pod zdjęciem konkursowym) Wpisu w całości oraz do jego poszczególnych elementów, zwanego w niniejszym paragrafie także „Dziełem". W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu niniejszej umowy są komentarze, a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, filmy, powstałe w związku z realizacją Wpisu, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.         Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione  zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

3.         Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w   wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku  nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu przez Organizatora praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązana   zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad,    obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złoży publicznie  oświadczenie stosownej treści.

4.         Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu za pomocą wypełnienia warunków Wpisu Konkursowego) Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz    z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5.         Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o którym mowa w ust. 1, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych, W szczególności Organizator uprawniony jest do:

a)         utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

b)        zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

c)         wprowadzania do obrotu,

d)        wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e)         publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

f)         publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g)        wystawiania,

h)        wyświetlania,

i)         tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu tub jakichkolwiek innych zmian

j)         użyczania i/lub najmu,

k)        dzierżawy,

 

 

6.         Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła - jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

a)         decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła,

b)        decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,

c)         decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

7.         Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

8.         Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami reklamowymi i promocyjnymi.

9.         Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10.       Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

11.       Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

12.       Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik Konkursy nie otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie następuje w ramach udziału w Konkursie.

 

 

§ 7 Nagrody i zwycięzcy

 

1.         W ramach Konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca Konkursu zdobywający nagrodę, którego wpis zostanie uznany za najciekawszy, najoryginalniejszy i w możliwie najpełniejszy sposób    spełniający warunki określone w § 5, pkt. 1 i 2

2.         Przewidziane są następujące nagrody dla autora   zwycięskiego  Wpisu: Hamak dwuosobowy FLORIDA AQUA firmy Amazonas - 1 szt.           

3.          Zdobywca Nagrody zobowiązuje skontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości poprzez portal facebook ze zwycięskiego konta facebookowego w terminie do dnia 20. lipca 2018 roku pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych potrzebnych do odbioru nagrody. 

4.         Warunkiem odbioru nagrody głównej jest ukończone 18 lat, lub zgłoszenie się po jej odbiór wraz z prawnym opiekunem.

5.         Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

6.         Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru nagrody określonych obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę Konkursu, nieodebrania przesyłki (w przypadku       zwrotu do Organizatora przesyłka nie będzie ponownie wysyłana), lub niestawienia się  Zwycięzcy w Punkcie Odbioru Organizatora mieszczącego się w Łodzi pod adresem: ul. Romanowska 55E lok 1, 91-174 Łódź, w ustalonym czasie. Organizator wysyła przesyłki z nagrodą jedynie na terytorium Polski.

8.         Ustalenie czasu i miejsca odbioru nagrody następuje na drodze wymiany wiadomości e-mail lub poprzez stronę facebook. pomiędzy Organizatorem (adres e-mail: sklep@neneko.pl), a Zdobywcą Nagrody.

9.         Organizator zachowuje prawo do zmiany Nagród na nagrody tożsame wartościowo.

10.       Organizator zachowuje prawo do nie przyznania nagrody głównej.

11.       Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych  osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu, w szczególności we Wpisie konkursowym.

 

 

§8 Reklamacje

 

1.         Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.         Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.         Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamacje listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.

4.         Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Neneko s.c. ul. Romanowska 55 E lok.1; 91-174 Łódź

5.         Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję o której mowa w § 1 pkt. 7, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1.         Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

2.         Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 


Kontakt ze sklepem